Článek ze serveru Ředitel školy.cz (www.reditelskoly.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2003-2017 Ředitel školy.cz, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Ředitel školy.cz, s.r.o.
Tato vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou

Autor: zdroj: Právní rádce (www.pravniradce.cz), Codexis (http://www.codexis.cz)
Datum vydání: 28.4.2014
URL: http://www.reditelskoly.cz/show.asp?id=1103

Byla zveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

Dne 13. března 2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 36/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. Novela dle důvodové zprávy především reaguje na potřebu naplnit zmocnění dané § 184 odst. 2 školského zákona a upravit výši odměny předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři. Ta totiž doposud nebyla prováděcím právním předpisem stanovena, neboť až do novely zákona publikované pod č. 370/2012 Sb. bránilo vydání vyhlášky chybné zmocňovací ustanovení. Nárok na odměnu však těmto osobám školský zákon přiznává, proto byla doposud výše odměny a pravidla jejího poskytování alespoň odvozována analogií iuris z vyhlášky č. 177/2009 Sb. Nyní již bude jejich odměňování výslovně upraveno. Nově má být zkušební komisi také umožněno, aby žákovi, jehož omluvu nepřítomnosti uzná, stanovila nový termín jednotlivé zkoušky ještě v příslušném školním roce. Cílem je, aby měl žák možnost vykonat závěrečnou zkoušku a ukončit vzdělávání v řádném termínu. Doposud totiž, pokud se žák z objektivních důvodů nemohl na zkoušku dostavit, mu sice omluva byla uznána, náhradní termín mu ale mohl být stanoven až na září, případně prosinec. Ze závažných organizačních důvodů bude taktéž ředitel školy oprávněn změnit pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky, což dá ředitelům škol do rukou možnost okamžitě reagovat na vyskytnuvší se krizovou situaci. Veškeré změny jsou vedeny snahou pokrýt situace, které se, dle zkušeností z praxe, objevovaly a na které legislativní úprava neumožňovala adekvátně reagovat. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15. března 2014.


Vytisknuto dne 16.12.2017 ze serveru
Ředitel školy.cz (www.reditelskoly.cz)
Konec článku